Kooli astujale noolVastuvõtukord X klassi astujale

Trükitav versioon

Vastuvõtuinfo 

Tartu Waldorfgümnaasiumi 2021. a septembris avatava 10. klassi sisseastumistest toimub laupäeval, 10.04 kell 11.00–14.00 Google Meet´i vahendusel. Link ning täpsemad juhised testi sooritamiseks saadetakse katsetele registreerunud õpilase e-postiaadressile testile eelneval päeval. Testi sooritamiseks peab õpilasel olemas olema internetiühendusega arvuti, kaamera ja mikrofon.

Sisseastumisvestlused toimuvad pärast testi sooritamist. Vestluse aeg lepitakse õpilasega kokku individuaalselt. Vestlusele tuleb kaasa võtta eelnevalt valmis joonistatud kunstitöö, mille jaoks saadame kandidaatidele täpsema juhendi e-kirjaga pärast testi sooritamist.

Sisseastumistesti eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Test koosneb viiest osast ning ülesanded puudutavad järgmisi teemavaldkondi:

1.    EESTI KEEL JA KIRJANDUS (20 p):

  • grammatikaülesanded: kokku- ja lahkukirjutamise, algustäheõigekirja ja häälikuõigekirja põhireeglid; võõrsõnade õigekiri; eri tüüpi lausete ning otse- ja kaudkõne kirjavahemärgistamine;
  • kirjaliku eneseväljenduse oskus ja õigekeelsus (hinnatakse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ülesande juures);

2.    MATEMAATIKA (20 p):

  • avaldise lihtsustamine, funktsioonid, geomeetria, kirjalik arvutamine, tekstülesannete lahendamine;

3.    LOODUSAINED (20 p):

  • keemia: lahuse protsentarvutus, aatomi ehitus, aineklassid ja lihtsamad reaktsioonivõrrandid;
  • bioloogia: geneetika (sh geneetika ülesanded); ökoloogia;
  • füüsika: soojusõpetus;
  • geograafia: kaardi kasutamine;

4.    INGLISE KEEL (20 p):

  • grammatika lünktekst: tegusõna ajavormid isikulises ja umbisikulises tegumoes, tingiv kõneviis, kaudne kõne, eessõnad, artiklid, asesõnad;
  • lühikirjelduse kirjutamine;

5.    AJALUGU JA ÜHISKONNAÕPETUS (20 p)

  • teksti analüüs ja küsimustele vastamine.
Tartu Waldorfgümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal avatavasse 10. klassi võetakse vastu kuni 26 õpilast.

Vastuvõtuandmete ankeedi saab täita SIIN.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust tulevase 10. klassi klassijuhataja Marlen Tärglaga aadressil marlen.targla[ät]waldorfkool.info