Kooli astujale noolVastuvõtukord X klassi astujale

Trükitav versioon

Vastuvõtuinfo 

Tartu Waldorfgümnaasiumi 2022. a septembris avatava 10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 14. aprillil 2022 kell 11.00. Täpsem info saadetakse katsetele registreerunutele e-postiga.

Sisseastumisvestlused toimuvad pärast testi sooritamist ja vestluse aeg lepitakse õpilasega kokku individuaalselt.

Sisseastumiskatsed algavad kunstilise osaga, millele järgneb test. Sisseastumistesti eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Test koosneb viiest osast ning ülesanded puudutavad järgmisi teemavaldkondi:

1.    EESTI KEEL JA KIRJANDUS (20 p):

  • grammatikaülesanded: kokku- ja lahkukirjutamise, algustäheõigekirja ja häälikuõigekirja põhireeglid; võõrsõnade õigekiri; eri tüüpi lausete ning otse- ja kaudkõne kirjavahemärgistamine;
  • kirjaliku eneseväljenduse oskus ja õigekeelsus (hinnatakse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ülesande juures);

2.    MATEMAATIKA (20 p):

  • avaldise lihtsustamine, funktsioonid, geomeetria, kirjalik arvutamine, tekstülesannete lahendamine;

3.    LOODUSAINED (20 p):

  • keemia: lahuse protsentarvutus, aatomi ehitus, aineklassid ja lihtsamad reaktsioonivõrrandid;
  • bioloogia: geneetika (sh geneetika ülesanded); ökoloogia;
  • füüsika: elekter, erinevate ühikute teisendamine, rõhk ja keha mehaaniline liikumine;
  • geograafia: kaardi kasutamine;

4.    INGLISE KEEL (20 p):

  • grammatika lünktekst: tegusõna ajavormid isikulises ja umbisikulises tegumoes, tingiv kõneviis, kaudne kõne, eessõnad, artiklid, asesõnad;
  • lühikirjelduse kirjutamine;

5.    AJALUGU JA ÜHISKONNAÕPETUS (20 p)

  • teksti analüüs ja küsimustele vastamine.
Tartu Waldorfgümnaasiumis 2022/2023. õppeaastal avatavasse 10. klassi võetakse vastu kuni 28 õpilast.

Vastuvõtuandmete ankeedi saab täita SIIN.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust.