Selts noolSeltsi põhikiri

Trükitav versioon

TARTU VABA WALDORFKOOLI SELTSI PÕHIKIRI

 

Kinnitatud Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi üldkoosolekul 12.06.2014, täiendatud 12.03.2018.

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevas põhikirjas sätestatud mittetulundusühingu nimi on eesti keeles Tartu Vaba Waldorfkooli Selts (edaspidi Selts) ja inglise keeles Tartu Free Waldorf School Association.

1.2. Seltsi asukoht on Tartu linn. Seltsi aadress on Fr.R.Kreutzwaldi 64, Tartu, postiindeks 51014.

1.3. Selts on asutatud 03.03.1990. a.

1.4. Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

 

II SELTSI EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE

2.1. Seltsi eesmärk on parimate võimaluste loomine inimese arenguks waldorfpedagoogika kaudu.

2.2. Oma põhikirjalise eesmärgi elluviimiseks Selts:

2.2.1. korraldab waldorfpedagoogika idee alusel põhikooli- ja gümnaasiumiõpet pakkuva Tartu Waldorfgümnaasiumi (edaspidi TWG) tööd ja arendab välja Tartu Waldorfkeskuse (edaspidi WK). Selts on TWG pidaja;

2.2.2. vastutab TWG arendus- ja juhtimistegevuse eest;

2.2.3. teeb koostööd teiste waldorfpedagoogikaga seotud asutustega;

2.2.4. tutvustab waldorfpedagoogikat ürituste, teabepäevade ja avalikkusega suhtlemise kaudu;

2.2.5. pakub huvilistele elukestvat õpet, sh huvitegevusi ja täiskasvanute koolitusi;

2.2.6. nõustab Seltsi liikmeid ja teisi isikuid waldorfpedagoogika küsimustes;

2.2.7. korraldab waldorfpedagoogika-alaste materjalide kirjastamist;

2.2.8. kaasab lapsevanemaid kooli tegevusse;

2.2.9. toetab ja kujundab oma tegevuses keskkonnasõbralikku eluviisi;

2.2.10. maksab toetusi ja stipendiume, sh haldab Herbert Hahni fondi;

2.2.11. korraldab heategevuslikke üritusi.

 

III SELTSI LIIKMED

3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab avalduse alusel Seltsi juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda liikmeks vastuvõtmise otsustamist üldkoosolekul. Juhatus peab Seltsi liikmete üle arvestust kehtestatud korras.

3.3. Seltsi liikmel on õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda.

3.4. Seltsi liikme võib juhatuse otsusega Seltsist välja arvata järgmistel alustel:

3.4.1. põhikirja järgimata jätmisel;

3.4.2. Seltsi kahjustamisel olulisel määral;

3.4.3. liikmemaksu tasumatajätmisel;

3.4.4. kui Seltsi liige ei ole osalenud Seltsi töös ühe aasta jooksul.

3.5. Seltsist välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult tema Seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest. Juhatuse otsuse võib edasi kaevata üldkoosolekule.

3.6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab liikmemaksu tasuma kuni selle kalendrikuuni, millal liikmelisus lõppes.

3.7. Seltsi liikmetel on õigus:

3.7.1. võtta osa üldkoosolekust;

3.7.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.7.3. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.7.4. astuda Seltsist välja.

3.8. Seltsi liikmed on kohustatud:

3.8.1 järgima käesolevat põhikirja;

3.8.2. tasuma liikmemaksu Seltsi üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja suuruses.

 

IV SELTSI ÜLDKOOSOLEK

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

4.2. Üldkoosolekul võib osaleda iga Seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Seltsi liige. TWG lapsevanemad ja TWG töötajad, kes ei ole Seltsi liikmed, võivad osaleda üldkoosolekul sõnaõigusega.

4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis Seltsi juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades üldkoosoleku toimumisest kirjalikult vähemalt seitse päeva ette.

4.5. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

- vähemalt 10% liikmete otsusel;

- juhatuse otsusel;

- revisjonikomisjoni nõudmisel.

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on üle poole Seltsi liikmetest. Kui koosolek ei ole otsustusvõimeline, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.

4.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu 2/3 kohalolevate Seltsi liikmete poolthäälte enamusega.

4.8. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu, kui vähemalt 3/4 liikmete üldarvust on selle poolt.

4.8.1 Korduskoosolekul võetakse Seltsi tegevuse lõpetamise otsus vastu, kui vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud liikmetest on selle poolt.

4.9. Üldkoosolek:

4.9.1. muudab ja kinnitab Seltsi põhikirja;

4.9.2. otsustab Seltsi reorganiseerimise ja lõpetamise;

4.9.3. seab üles, valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmete kandidaate;

4.9.4. seab üles, valib ja kutsub tagasi TWG nõukogu liikmekandidaadid;

4.9.5. valib revisjonikomisjoni ja likvideerimiskomisjoni;

4.9.6. kinnitab Seltsi juhatuse tegevusaruande, Seltsi majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande;

4.9.7. kinnitab eelarve;

4.9.8. kinnitab Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise üldpõhimõtted;

4.9.9. otsustab juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ning määrab selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja;

4.9.10. kehtestab juhatuse liikmete omavaheliste tehingute piirmäära;

4.9.11. annab hinnangu juhatuse tööle;

4.9.12. kinnitab õppemaksu suuruse.

 

V SELTSI JUHATUS

5.1. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt, kes otsustab ka juhatuse liikmete arvu. Juhatuse liikmete arv on vähemalt neli inimest, kuid mitte rohkem kui 10 inimest.

5.2. Juhatus juhib Seltsi tegevust valimisperioodi jooksul üldkoosolekute vahelisel ajal.

5.3. Juhatuses on esindatud nii lapsevanemad kui õpetajad.

5.4. Juhatuse liikmed jagavad oma esimesel koosolekul endi vahel ülesanded.

5.5. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.

5.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.7. Juhatuse otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

5.8. Juhatuse liikmetel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes, kui juhatus on nad selleks volitanud.

5.9. Juhatuse liikmetel on õigus oma ülesannete täitmiseks tutvuda kõigi TWG dokumentidega, saada TWG juhatajalt teavet organisatsiooni tegevuse kohta ning kontrollida TWG tegevuse vastavust seadustele, põhikirjale ja juhatuse koosolekute otsustele.

5.10. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse. Uus juhatuse liige valitakse Seltsi üldkoosolekul.

5.11. Juhatuse liikmed vastutavad oma kohustuste mittetäitmisega Seltsile tekitatud kahju eest.

5.12. Seltsi juhatus:

5.12.1. tegeleb Seltsi arendamisega;

5.12.2. annab Seltsi liikmetele vajalikku teavet Seltsi juhtimise kohta;

5.12.3. viib ellu üldkoosoleku otsused ja tegeleb Seltsi asjaajamisega;

5.12.4. kutsub kokku Seltsi üldkoosoleku seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras või kui Seltsi huvid seda nõuavad ning valmistab ette üldkoosoleku päevakorra;

5.12.5. koostab Seltsi tegevus- ja majandusaasta aruande, valmistab ette Seltsi põhikirja muudatused ja koostab TWG arengukava ning esitab need Seltsi üldkoosolekule kinnitamiseks;

5.12.6. valmistab ette TWG põhikirja muudatused ning esitab need Üldkoosolekule arvamuse avaldamiseks; kinnitab TWG põhikirja;

5.12.7. kinnitab TWG õppekava;

5.12.8. kinnitab Seltsi ja TWG palgalised ametikohtad, sõlmib töö- ja muid lepinguid või delegeerib need õigused vastava ameti esindajale Seltsis;

5.12.9. kinnitab ametisse ning vabastab ametist kooli juhataja;

5.12.10. moodustab töögruppe ja tegeleb mainekujundusega;

5.12.11. tegeleb personalijuhtimisega koostöös õpetajate kolleegiumi ning kooli juhatajaga;

5.12.12. korraldab Seltsi ja TWG raamatupidamist, hangib eelarvesse rahalisi vahendeid ning koostab eelarve ja jälgib selle täitmist;

5.12.13. esindab Seltsi;

5.12.14. määrab õppemaksu suuruse ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks, jälgib õppemaksu laekumist;

5.12.15. kehtestab õppemaksusoodustuse saamise korra;

5.12.16. peab arvestust Seltsi liikmelisuse üle, töötab välja Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise üldpõhimõtted ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks, jälgib liikmemaksu laekumist.

5.12.17. kehtestab õpilaste kooli vastuvõtmise ning õpilaste kooli nimekirjast kustutamise tingimused ja korra;


VI SELTSI JÄRELEVALVE

6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse üle. Selle ülesande täitmiseks ja Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni.

6.2. Revisjonikomisjoni liikmed valib Üldkoosolek. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kaks aastat. Revisjonikomisjonis peab olema vähemalt üks liige.

6.3. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse, ei tohi olla juhatuse liikme sugulane või pereliige, samuti ei tohi revisjonikomisjoni liige olla juhatuse liikmega muus töösuhtes.

6.4. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja Seltsi tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja põhikirjale, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

6.5. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.

 

VII SELTSI VARA

7.1. Seltsi vara tekib:

7.1.1. liikmemaksudest;

7.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

7.1.3. riigieelarvelistest toetustest;

7.1.4. omavalitsuste toetustest;

7.1.5. muudest juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;

7.1.6. projektivahenditest;

7.1.7. sihtotstarbeliste korjanduste ja heategevusürituste läbiviimisest;

7.1.8. Seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;

7.1.9. muust tulust.

 

VIII SELTSI LÕPETAMINE

8.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:

8.1.1. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;

8.1.2. üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed;

8.1.3. kui Selts ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke;

8.1.4. muudel õigusaktides kehtestatud alustel.

8.2. Tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara peale võlausaldajate nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule või tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.

8.3. Seltsi tegevuse lõpetamisel valitakse Seltsi üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse kooskõlas seadustega lõpetamise või reorganiseerimise kord.

8.4. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse aktiga. Seltsi tegevus lõpetatakse juhatuse viimase koosoleku alusel, millega kinnitatakse ka likvideerijate tegevuse akt.

8.5. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

 

Kinnitatud 12.03.2018 Seltsi üldkoosolekul.