Kool noolDokumendid noolIsikuandmete töötlemise kord

Trükitav versioon

Kinnitatud:
20. mai 2019
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatusIsikuandmete töötlemise kord Tartu Waldorfgümnaasiumis

 

Mõisted

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

 

Isikuandmete töötlemine Tartu Waldorfgümnaasiumis

Tartu Waldorfgümnaasium (edaspidi Kool) töötleb isikute andmeid põhikirjas määratud ülesannete täitmiseks, milleks on  õpilastele põhi-ja gümnaasiumihariduse andmine. Oma tegevuses lähtub Kool Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest, muuhulgas Erakooliseadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation, lühend GDPR) ning Andmekaitse inspektsiooni juhistest (vt allpool Viited). Kool kogub isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik eelpoolnimetatud ülesannete täitmiseks.

Lisaks omapoolsele andmete töötlemisele edastab Kool andmed kolmandatele osapooltele seadusandluses ette nähtud ja lubatud ulatuses. Kolmandateks osapoolteks on kohaliku omavalitsuse ja riigi haridust korraldavad organid, õiguskaitseorganid, kohus jne.

 

Nõusolek isikuandmete avalikustamiseks

Kool küsib kuni 18 aastase õpilase vanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut, et Koolil oleks võimalik avalikult kajastada õpilaste koolialaseid tegemisi  (tunnustused, saavutused õppes jne). Kajastusteks võivad olla tekstid, pildid või videod kooli kodulehel ja kooliga seotud meediakanalites (näiteks Facebook).

 

Kooli kodulehe külastamine

Tartu Waldorfgümnaasiumi koduleht võib kasutada püsivaid ja seansiküpsiseid parema kasutajakogemuse ja täiendava sisu pakkumiseks, samuti külastuste statistika tegemiseks, et selle põhjal lehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Veebilehel kogutavad ja säilitatavad andmed on näiteks külastaja kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), mida ei seostata tuvastatava isikuga; arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon; külastusaeg ja külastuse kestus; keele valik jne.

 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Kui isikuandmete subjekt (isik, kelle andmeid Kool töötleb) leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, saab ta pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega kooli pidaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi poole aadressil kontakt[ät]waldorfkool.info või F. R. Kreutzwaldi 64, Tartu. Samuti on andmesubjektil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

Viited

Andmekaitse inspektsioon: Mis on isikuandmed? https://www.aki.ee/et/mis-isikuandmed

Isikuandmete kaitse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Erakooliseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13001161?leiaKehtiv

Andmekaitse inspektsiooni juhised https://www.aki.ee/et/juhised