Selts noolSeltsi tutvustus

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasium on lapsevanemate initsiatiivil loodud erakool, mille pidajaks on MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts (loodud 03.03.1990). Põhikirjajärgselt on Seltsi eesmärgiks parimate võimaluste loomine inimese arenguks waldorfpedagoogika kaudu.

 Oma eesmärgi elluviimiseks:

  • korraldab Selts Tartu Waldorfgümnaasiumi tööd -  s.h. vastutab TWG arendus- ja juhtimistegevuse eest, kaasab lapsevanemaid kooli tegevusse;
  • arendab välja Tartu Waldorfkeskuse;
  • teeb koostööd teiste waldorfpedagoogikaga seotud asutustega;
  • tutvustab waldorfpedagoogikat ürituste, teabepäevade ja avalikkusega suhtlemise kaudu, nõustab Seltsi liikmeid ja teisi isikuid waldorfpedagoogika küsimustes;
  • pakub huvilistele elukestvat õpet;
  • korraldab waldorfpedagoogika-alaste materjalide kirjastamist;
  • toetab ja kujundab oma tegevuses keskkonnasõbralikku eluviisi.


Igal Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanemal on õigus astuda Seltsi liikmeks ning osaleda kooli arengut ja igapäevaelu puudutavatel aruteludel või töörühmades.

Seltsi astumiseks võta ühendust Seltsi juhatusega aadressil juhatus[ät]waldorfkool.info, avalduse blankett on kättesaadav Dokumentide lehelt.

Juhatuse liikmete nimekiri on siin.

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist.