Selts noolProjektid

Trükitav versioon

 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi suuremad projektid

 

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi äriplaani ja kommunikatsioonikava koostamine (2020)

Loe edasi SIIT

 

Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4000 euroga.

KÜSK logo

 

Projekt "Huvikool Tartu Waldorfgümnaasiumisse" (2013-2015)

Projekti tulemusel avatakse Tartu Waldorfgümnaasiumi juures avaliku teenusena huvikool. 

Selleks taotletakse huvikooli koolitusluba, kavandatakse tegevust, käivitatakse huvikool, tutvustatakse seda, investeeritakse huvikooli käivitamiseks vajalike vahendite soetamisse ja tehakse muid tegevusi, mis on vajalikud huvikooli alustamiseks ja selle toimima saamiseks.

Projekti eesmärgid:

Loe siit

Projekti senised tegevused: 

2014. aasta veebruaris toimunud Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajate ja lapsevanemate ühisel arenduskoosolekul keskenduti waldorfpedagoogilise huvikooli olemusele, selle loomise võimalustele, waldorfpedagoogikast lähtuvatele väljakutsetele ja ootustele. 

Lastevanemate ja õpetajate küsitluse käigus koguti kokku ideed huvikooli võimalike ringide teemade kohta ning pandi paika prioriteetsed, millele koostada ainekavad. Selle töö käigus leiti tulevasse huvikooli nii uusi huviringide teemasid kui ka juhendajaid.

2014. aasta märtsis ja aprillis koostati huvikooli õppekava ja põhikiri ning esitati Haridus- ja Teadusminsteeriumisse huvikooli koolitusloa taotlus. Juunis registreeriti Tartu Waldorfgümnaasiumi huvikool. Septembris alustasid projekti toetusel tööd 3 esimest huviringi.

Peale kooli kolimist on ka huvikoolile avatud lahedamad ruumid ja uued võimalused, kuid ka väljakutsed. Jaanuaris 2015 võeti lapsevanemate ja õpetajatega ühiselt projektitegevused ning huvikooli senine käekäik kokku teisel arenduskoosolekul. Koosolekul otsiti konkreetseid lahendusi tekkinud probleemidele waldorfpedagoogilise huvihariduse korraldamisel ning käsitleti ka tulevikuvõimalusi.

 

Projekt lõppes 28. veebruaril 2015.

 

Huvikool on kenasti käivitunud ja jätkab oma tööd. Huvikooli töö läte on lapse huvi ning õpetuses järgitakse waldorfpedagoogika põhi­mõtteid. Eesmärgiks on ka peale koolitunde võimaldada lastele põnevat ning arendavat tegevust, samas toetades vaba, tervikliku, isikupärase ja vastutusvõimelise isiksuse kujunemist ning kestmist.

 

Huvikool on suunatud nii aasta-aastalt suurenevale Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste perele kui ka kõigile Tartu linna lastele, kes avatud ringidest endale huvipakkuvat tegevust leiavad. Ringide seas on mitmeid käelisi tegevusi – savitöö, puutöö, meisterda­mine, kuid ka tüdrukute akrobaatika ning näitering väiksematele ja suurematele. Kõige populaarsem ring on kokandus. Huvikooli kasutuses on ka projekti raames soetatud saviahi, puutööpingid ning sisustatud kostüümiladu.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 23 964 euro ja 27 sendiga ning Tartu linn kaasfinantseerib projekti 300 euroga.


 KÜSKi logo

 

 

 

 

 

Projekt "Sotsiaalne ettevõtlus - samm lähemale Waldorfkeskuse rajamisele" (2012-2013)


Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi (Selts) projekti eesmärk on käivitada vabaühenduse uue tegevusena sotsiaalse ettevõtlusena waldorfpedagoogilised koolitused täiskasvanutele. Projekti käigus kaardistatakse võimalikud
koolitusteemad, valmivad koolituste kavad, valmistatakse ette ja viiakse läbi esimesed koolitused ning tutvustatakse neid.


Sotsiaalse ettevõtluse käivitamine aitab järk-järgult saada Seltsil iseseisvamaks ja suurendada vabaühendusena oma tegevusvõimekust, mis omakorda loob paremad võimalused äriplaani kaugema eesmärgi saavutamiseks
so Tartu Waldorfkeskuse rajamine koostöös Tartu linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ja teiste partneritega. Waldorfkeskus on eelkõige terviklik hariduskeskus, kus toimivad koos lasteaed, põhikool, gümnaasium,
huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada ka terviklik sotsiaalkeskus, kus elavad koos eakad ja lastega pered.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 14 207 euro ja 45logo sendiga.
Projekt "Tartu Waldorfkeskuse rajamine" (2011-2012)

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti „Tartu Waldorfkeskuse rajamine“ eesmärk on Seltsi liikmeid ja partnereid kaasates koostada äriplaan Waldorfkeskuse rajamiseks, mille abil on võimalik koostada arhitektuurivõistluse lähteülesanne ja pidada läbirääkimisi fondide ja võimalike investoritega.

 

Rajatav Waldorfkeskus on terviklik multifunktsionaalne keskus, mis pakub haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenuseid kogu inimese elukaare jooksul (alates lasteaiast, põhikoolist, gümnaasiumist, huvikoolist, täiskasvanute koolitusest ja kultuurisündmustest kuni hoolekandeteenusteni välja). Loe lisaks.

 

Projekti rahastab Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK) 3149,34 euroga.logo


 

Projekt „Elujõuline, koostöine ja jätkusuutlik waldorfharidus Eestis“ (2010. aastal)


Projekti käigus valmis MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi kui Tartu Waldorfgümnaasiumi pidaja strateegia ja maineparanduse tegevuskava, viidi läbi meeskonnatöö koolitus ning koostati vilistlaste andmebaas.

Projekti toetas Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel 334 500 krooniga.Projekt „Waldorfkool - elujõuline kodanikuühiskonna osa“ (2010. aastal)


Projekti käigus täiendati kooli kodulehekülge uute materjalidega, tõlgiti kodulehekülg inglise ja saksa keelde ning käivitati Seltsi siseveeb.

Projekti toetas Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel 45 000 krooniga.Projekt „20 aastat waldorfpedagoogikat Eestis“ (2010. aastal)


Projekti toetusel korraldatati Eesti waldorfkoolide 20. tegevusaastale pühendatud rändnäitus, konverents, kontsert ja pidu, mis kandsid ühist pealkirja „Südamega mõeldes ja üksmeelselt tegutsedes“.

Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu 15 000 krooniga ja SA Tartu Kultuurkapital 3000 krooniga.Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projektid, milles Tartu Vaba Waldorfkooli Selts osaleb


Projekt "Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa" (2011. aastal)

Projekti eesmärgiks on Ühenduse väliskommunikatsiooni parandamine avalikkuse ja kogukonnaliikmetega ning kaasava sisekommunikatsiooni loomine Ühenduse liikmete vahel.

Waldorfkoolide ja -lasteaedade koostöös töötatakse välja organisatsiooni kommunikatsioonipõhimõtted, koolitatakse liikmeskonda meediaga suhtlemises, koostatakse waldorfpedagoogikat tutvustavad infomaterjalid ja viiakse läbi "Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuring". Projekti tulemused avalikustatakse konverentsil " Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa", meedias ja Ühenduse kodulehel.

Projekti rahastab Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK) 25 483,75 euroga.logo

Projekt "Eesti waldorfpedagoogika arendusprojekt" (2011. aastal)

Projektiga tõstetakse Eesti waldorfkoolide pedagoogide kvalifikatsiooni. Tegemist on Eestis ainulaadse ja esmakordselt asetleidva Tartu Ülikooli (TÜ) rahvusvaheliste lektoritega täiendkoolituskursusega "Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes". Koolitus toimub perioodil jaanuar kuni august 2011.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 29 655 euroga.