Kooli astujale noolInfo noolInfo 10. kl. soovijale

Trükitav versioon

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Osa aineid õpetatakse perioodõppe vormis 90-minutiliste tun­didena, osa aineid läbi õppeaasta 45-minutiliste tun­didena.

ÕPETATAVAD VÕÕRKEELED

Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetatakse B2 sihttasemel inglise keelt ning B1 sihttasemel vene keelt. Grupi täituvusel on võimalus õppida ka saksa keelt.

KOOLI ERIPÄRA

Tartu Waldorfgümnaasium on 12-klassiline üldhari­duslik erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli aastane õppe­maks 2019/2020 õppeaastal on 1080 eurot.

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).

Praktikad ja koostöö teiste asutustega

Igal gümnaasiu­miaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: met­sanduspraktika (10. kl), maamõõtmispraktika (11. kl) ja sotsiaalpraktika (12. kl). Tartu Waldorfgümnaasium teeb koostööd Palupõhja Looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Karjääri- ja nõustamiskeskuse, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikaid ning õppepäevi väljaspool kooli. Kunstitundide raames külastatakse sageli näitusi.

Huviharidus

Tartu Waldorfgümnaasiumi juures tegut­seb huvikool. Gümnaasiumiõpilastel on võimalus osa­leda Tartu Waldorf Teatris, segakooris, tehnikaringis ning õppida klaverit.

Regulaarselt (ca 4-6 korda aastas) toimuvad gümnaasiumiosa ühised teatrikülastused Tartu, Tallinna jt linnade teatrite etendustele.

Koolipere ja traditsioonid

Tartu hariduspildis on tege­mist pigem väikese kooliga, kus õpib 350 õpilast I-XII klassis, gümnaasiumiosas umbes 60 noort. Siin hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist ja sallivust. Neid väärtuseid toetavad mitmed kooli traditsioonid: erinevate pühade tähistamised ja korraldamised, ülekooliline jõululaat, kontserdid jm.

Tartu Waldorfgümnaasium sobib noorele, kes ei ole valmis veel ühte kindlat õppesuunda valima, vaid soovib areneda ja kasvada erinevate teemadega tutvudes ja tegeledes. Igapäevases õppetöös on läbivõetava materjali mahust olulisem ainesse süvenemine ning omavaheline suhtlemine - toimuvad arutelud, kus noorelt oodatakse aktiivset kaasa mõtlemist ja rääkimist ning pakutakse võimalust oma arvamust avaldada.