Selts noolKoolihoius noolKoolihoiuse lepingu tingimused

Trükitav versioon

Koolihoiuse üldtingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega 2015. a.

 

1.     Mõisted

Selts – MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

Hoiustaja – füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib Seltsiga Koolihoiuse lepingu ja annab lepingus sätestatud rahasumma Seltsi kasutusse

Hoius (koolihoius) – rahasumma, mille hoiustaja annab MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts kasutusse koolihoiuse lepingus nimetatud perioodiks.  Hoiustamiseks on kolm võimalust: 

1)      tavaline koolihoius. Hoiustatav summa tasutakse ühekordse sissemaksega. Hoiuse tagasimakse tehakse õpilase õpingute perioodi lõpus;

2)      perioodilise sissemaksega koolihoius. Hoiustatav summa tasutakse perioodilise sissemaksega. Hoiuse tagasimakse tehakse õpilase õpingute perioodi lõpus;

3)      fikseeritud perioodi koolihoius. Hoiustatav summa tasutakse ühekordse sissemaksega nagu esimesel juhul, kuid hoius ei ole seotud õpilase õpingute perioodiga, vaid periood on hoiustaja valikul 5 või 10 aastat. Tagasimakse tehakse hoiustamise perioodi lõpus. See hoiustamise võimalus on mõeldud kooli vilistlastele või teistele sõpradele, kellel ei ole võimalik siduda hoiust kooli õpilasega.

Koolihoiuse leping – leping, mis sõlmitakse hoiustaja ja Seltsi vahel, kus fikseeritakse hoiustatava summa suurus, hoiustaja poolt Seltsile tasumise kord ja hoiustajale tagasimaksmise kord.  

Hoiuse periood – tavalise ja perioodilise sissemaksega koolihoiuse lepingu korral hoiustajaga seotud õpilase õpingute periood. Fikseeritud perioodiga koolihoiuse lepingu korral 5 või 10 aastat.

Koolihoiuse ja annetuste arvelduskonto – pangas avatud arvelduskonto, kus hoitakse kõik koolihoiuse lepingutega seoses tehtud sissemaksed.

Aasta väljamakse summa – hoiustatud rahasumma, mis koolihoiuse lepingu lõppemisest tulenevalt tuleb Seltsil hoiustajatele välja maksta aasta jooksul alates käesolevast hetkest.

Õpingute periood – kui lepingu sõlmimisel on õpilane põhikoolis, siis on õpingute perioodiks õpilase põhikoolis  õppimise aeg. Kui lepingu sõlmimisel on õpilane gümnaasiumis, siis on õpingute perioodiks õpilase gümnaasiumis õppimise aeg. Põhikoolis õppiva õpilase õpingute periood ei pikene automaatselt gümnaasiumisse astumisel, v.a juhul kui hoiustaja esitab koolihoiuse pikendamise taotluse. Õpingute periood lõpeb õpilase põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel või muul põhjusel õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel, hetkest kui kooli juhataja on väljastanud vastava käskkirja.

 

2.     Koolihoiuse eesmärgid

- Seltsi liikmete ja teiste õpilasega seotud  isikute (vanemate, vanavanemate, õdede, vendade, sõprade jne) kaasamine koolihoone ja kinnistu arendamiseks.

- Pakkuda Seltsi liikmetele ja teistele õpilastega seotud isikutele rahalise panustamise kaudu osalusvõimalust kooli arendamisel.

- Osalusvõimaluse loomise kaudu näidata Seltsi usaldusväärsust teistele Seltsi tegevust finantseerivatele finantsinstitutsioonidele.

-  Vähendada pankadele makstavaid intressikulusid.

 

3.     Hoiuse sissemakse tingimused

Hoiustaja maksab koolihoiuse lepingus määratud tähtajal hoiuse summa ülekandega lepingus näidatud kontole või sularahas kooli kassasse. Perioodilise sissemaksega koolihoiuse lepingu korral tasub hoiustaja hoiusesumma igakuiselt, kvartaalselt või korra aastas vastavalt lepingus sätestatule.

 

4.     Intress

Selts ei maksa hoiustajale hoiustatud summa eest intressi.

 

5.     Arvepidamine ja hoiuse kasutamine

Arvepidamist koolihoiuse lepingute üle ja nendest tulenevate laekumiste ja väljamaksete arvestust korraldab Seltsi juhatus.

Selts tagab, et koolihoiuse ja annetuste arvelduskontol on igal ajahetkel aasta väljamakse summa.

 

6.     Hoiuse väljamaksmise tingimused

Hoiusesumma makstakse hoiustajale tagasi tavalise ja perioodilise sissemaksega koolihoiuse lepingu korral lepingus nimetatud õpilase õpingute perioodi lõppemisel ühe nädala jooksul. Fikseeritud perioodiga koolihoiuse korral makstakse hoiusesumma hoiustajale tagasi lepingus fikseeritud hoiustamisperioodi lõppemisel ühe nädala jooksul.

 

7.     Lepingu katkestamine ja lõppemine

Koolihoiuse lepinguid ei saa katkestada. Leping lõpeb tavalise ja perioodilise koolihoiuse lepingu korral lepingus nimetatud õpilase õpingute perioodi lõppemisel. Fikseeritud perioodiga koolihoiuse lepingu korral lõpeb leping lepingus nimetatud aastate arvu möödumisel lepingu sõlmimise päevast.  Selts ei ole kohustustaud hoiustatud summasid välja maksma enne lepingus sätestatud tähtaega.

Perioodilise sissemaksega koolihoiuse lepingu sissemakseid saab katkestada igal ajal. Sissemaksete katkestamiseks tuleb Seltsile saata kirjalik teade või tulla Tartu Waldorfgümnaasiumi sekretäri juurde ja märkida koolis olevale lepingu eksemplarile sissemaksete peatamise kuupäev.