Lastehoid noolArengukava

Trükitav versioon

MTÜ TARTU VABA WALDORFKOOLI SELTSI LASTEHOIU ARENGUKAVA 2017 - 2020

 

TEGEVUSE EESMÄRGID:

-          waldorfpedagoogika põhimõtete propageerimine ja tutvustamine

-          eesti rahvakalendri pühade ja tähtpäevade propageerimine ja tutvustamine

-          lastevanemate kooli loomine


TEGEVUS:

-          eelkooliealiste laste kasvatamine waldorfpedagoogikast lähtuvalt

-          perede nõustamine ja lapsevanemate koolitus

-          erivajadustega laste integreerimine eakaaslaste hulka

-          pereürituste korraldamine

 

1.     IDEE:

-          võimalikult turvaline, suure Eesti pere sarnane ( - nii struktuurilt kui sisult; palju erivanuselisi lapsi ja täiskasvanud; kodutööde tegemine) kasvukeskkond, kus lähtudes waldorfpedagoogikast toetatakse last tema arengus

-          looduslikud materjalid ja tervislikud, ökoloogiliselt puhtad toiduained soodustavad lapse kasvamist ja arenemist

-          tasakaalustatud kasvatuse aluseks on rütm ja kordamine

-          kasvatajate ja lapsevanemate tihe koostöö lapse heaolu nimel

-          vaimseid väärtusi hindav kasvukeskkond, kus peetakse tähtsaks piirideta armastust lapse vastu, kuid kindlaid piire tema toetamiseks; õigust olla mina ise; arengu- ja ealisi iseärasusi

-          koht, kus toetatakse last tema omaenda tee leidmisel

-          kus koostöö aluseks on usaldus laste, vanemate ja kasvatajate vahel

 

2.     EESMÄRGID:

-          laste psüühiliste protsesside ja füüsise väljaarendamine

-          eneseteeninduse ja ümbruses orienteerumise oskuse kujundamine

-          sotsiaalsete võimete kujundamine

-          moraalsuse kujundamine

 

ALUSEKS ON LAPS JA TEMA ARENG:

-          töö aluseks on lapsearenguseaduspärasusi, individuaalseid ja ealisi iseärasusi arvestav waldorfpedagoogika

-          mäng, kui lapse õppimisviis, mis soodustab lapse sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut; mängus kasutab laps kõike, mida ta näeb, teab ja oskab, kusjuures sellest tekib vajadus uute teadmiste järele; kujuneb välja õppimisvajadus, mis tagab edukuse koolis ja ka hilisemas elus

-          töö kavandamine rütmi järgi ( kindel päeva, nädala, kuu ja aastarütm); rütm tagab lapsele turvalisuse ja soodustab elujõudude arengut; rütm annab kasvatajale paremad võimalused tööd lastega läbi viia

-          muusika, muinasjutt, näpumängud, käemängud, ringmängud ja kunstiline element läbivad igat päeva

-          kordamine, matkimine, eeskuju on selleks vajalikud, et kujundada harjumusi ja vilumusi, lapse väärtushinnangute kujunemisel on asetatud pearõhk kasvataja enesekasvatusele, tema eeskuju väärivatele isikuomadustele

-          esteetiliselt kujundatud, turvaline ja sõbralik keskkond ; rühmaruumi kujundamisel kasutatud puidust mööbel, heledad tekstiilid, looduslikest materjalidest mänguvahendid; tähtsal kohal rühmas on aastaaegade laud

-          tervislik toitumine, hügeeniharjumuste kujundamine, liikumiskasvatus ja iga ilmaga õues viibimine soodustavad lapse igakülgset arengut ja tugevdavad  tervist

-          eelkoolieas loob integreeritus eri ainete vahel soodsa tausta lapse arengu suunamiseks;  muusika ja liikumine on põimitud igapäevastesse tegelustesse ja ; nii kujutab arenguprotsess endast spiraali, kus uued teadmised, oskused ja muljed lisanduvad juba olemasolevale, kuid kord-korralt kõrgemal tasemel

-          kombeõpetus ja religioosne kasvatus toetub kasvataja austusele ja väärikusele põhinevale tervele eluhoiakule ja moraalile, samuti pühendumusele igapäevatoimetustes, millesse on teadlikult toodud elamus vaikusest ja rahust ( küünlavalgus hommikuringis ja söögilauas ning muinasjuturingis); tänusõnad , söögisalm, muinasjutud, mis äratavad tänulikkust, lugupidamist, sümpaatiat, abivalmidust, tähelepanelikkust, hardust ja kasvatavad ilumeelt

-          kindlad rühmareeglid ja piirid on vajalikud näitamaks, et igal asjal on oma koht, iga asi toimub omal ajal; vajalikud on ka  ootamine ja kordus, ning kindel päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütm

-          lapsed tajuvad kasvataja väärtushinnanguid ja püüdlusi alateadlikult, sõnadeta ,seega tajuvad ka piire ,mis nende tegevusele seatakse ( võimalikult vähe kasutada otsest käsku ja keeldu)

-          avatus perekonnale ja koostöö lapsevanematega; toetada kodu püüdlusi lapse arendamisel; nõustada ja suunata lapsevanemaid; analüüsida lapse arengut ja teavitada sellest lapsevanemaid; pidev aus tagasiside nii kasvataja kui lapsevanema poolt

-          lapse omaalgatuse ja loovuse toetamine; lastele antakse võimalus rakendada enda seesmist initsiatiivi ja tahet; kasvataja ülesanne on olla hea vaatleja ja tegutseja koos lastega; märgata lapse elus tähtsaid hetki, valmisolekut ja anda impulsse arenguks; stimuleerida lapse arengut looduslike materjalidega mängu ja käsitöö tegemise kaudu

-          töökasvatus hõlmab osavõttu igapäevastest toimingutest nagu laua katmine, lillede kastmine, mänguasjade koristamine, kangaste kokkupanemine – kõiki tööprotsesse teevad nad koos kasvatajaga

-          väljakujunenud traditsioonid avalduvad ühistes pereüritustes, lapsevanemateõhtutes, aastaringi tähtpäevapidudes, aga ka igapäevases rühmaelus; traditsioonid ühendavad ühtseks pereks lapsed, vanemad ja kasvatajad

-          ühtsus on aluseks, et üldse saaks toimuda põhiline protsess – LAPSE ARENG

 

KASUTATAVA TÖÖJÕU KIRJELDUS:

-          kasutame vastava haridustasemega tööjõudu

-          isiksuseomadustest peame vajalikuks armastust laste vastu, sallivust, mõistmist, julgust, koostöövalmidust, loovust, iseseisvust, kuna just neid isikuomadusi soovime lastes kasvatada

 

RISKID:

-          töötav ema vajab asendust oma haige lapse hooldamiseks

-          enese haigestumine ( vajalik asendus)

-          koolitused ( vajalik asendus)

 

3.     FINANSRESSURSID:

-          eelarve kujuneb lastevanemate tasust, linna poolt makstavast pearahast, linna poolt makstavast lisarahast, mida väljastatakse juhul, kui: erahoid ei ületa kohatasu osas tavalasteasutuste tasu ning laulmine ja liikumine toimub 2x nädalas

-          kui kõigi laste lepingud on Arno.ee kajastatud

-          kui Arno.ee on välja toodud lapse kohatasu summa           

 

4.     ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA:

-          töö enesekasvatusega

-          enesearendamine tööalaselt

-          erialased koolitused

-          kolleegiumitöö

 

5.     TÕÕ LASTEGA:

-          austav ja mõistev ning toetav suhtlemine lastega

-          arendavate õppevahendite soetamine

-          lapsevaatlused

-          arenguvaatlused

-          kooliminejatega Ülenurme Põllumajandusmuuseumi külastused seoses Eesti rahvakalendri tähtpäevade tundma õppimisega

 

6.     TÖÖ LAPSEVANEMATEGA:

-          usaldusliku suhte loomine, milleks korraldame lastevanemate õhtuid, talguid, perepidusid, ühisüritusi ( väljasõidud)

-          lastevanemate teadlikkuse tõstmine, pakkudes koolitusi, waldorfpedagoogiliste tekstide lugemine lastevanemateõhtutel

      

7.     LASTEHOIU TUGEVUSED:

-          väike

-          arenev

-          elujõuline

-          kuulumine kooli Seltsi alluvusse

-          lapse ealisi, individuaalseid, füüsilisi ja vaimseid iseärasusi arvestav

-          sõbralik ja rõõmsameelne

-          tugev koostöö lastehoiu töötajate vahel

-          kogukond

 

8.     NÕRGAD KÜLJED:

-          veel mittepiisav laste arv